sklep teaser
Oferta (English)
Menu
 Strona domowa ELKi
 Bezpieczeństwo
 Regulamin
 Płatności
 Dostawa
 Pomoc
 Kontakt
Obsługiwane płatności
Obsługiwane płatności
Regulamin
I. Preambuła
 1. Właścicielem sklepu internetowego Orcan jest Andrzej Orchowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Orcan, zarejestrowaną w Józefowie, kod pocztowy 05-410, przy ul. Westerplatte 15, wpisaną do CEIDG - zwany dalej Sklepem.
 2. Klientem Sklepu może być każda zdolna do czynności prawnych osoba fizyczna zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium Polski lub każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Polski - zwana dalej Klientem.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
II. Oferta
 1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci internetowej pod adresem orcan.com.plwww.orcan.com.pl. Szczegółowa oferta wraz z opisem i ceną brutto (zawierającą podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami) znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Towar jest fabrycznie nowy i objęty gwarancją producenta zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji.
 4. Dowodem zakupu w Sklepie jest faktura VAT, wystawiona na firmę (jeśli podano nazwę firmy płatnika zamówienia) lub na osobę fizyczną (w przeciwnym wypadku).
III. Zamówienia
 1. Klient - składając za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych Sklepu zamówienie - przesyła ofertę kupna w Sklepie wybranego towaru na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Oferta zawiera co najmniej imię, nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej Klienta oraz adres dostawy zamówienia, informacje o zamawianych produktach oraz oświadczenie o akceptacji Regulaminu.
  Dane te przetwarzana są przez Sklep zgodnie z zasadami Rozdziału VII Regulaminu.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem a Klientem następuje - w przypadku płatności przy odbiorze - w chwili potwierdzenia adresu dostawy lub - w przypadku przedpłaty - po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sklepu.
 3. Zamówienia nie potwierdzone lub nie opłacone w ciągu 7 dni od daty złożenia są anulowane. W przypadku złożenia zamówienia opłacanego z kredytu, potwierdzeniem złożenia zamówienia jest złożenie wniosku kredytowego u Partnera Sklepu.
 4. O rejestracji zamówienia i istotnych etapach jego realizacji (wysyłce, księgowaniu płatności, zakończeniu realizacji), Sklep informuje Klienta drogą mailową, a w przypadku podania kontaktowego numeru telefonii komórkowej, również przy pomocy krótkich wiadomości tekstowych (sms).
IV. Płatność
 1. W trakcie składnia zamówienia Klient wybiera sposób płatności za towar spośród udostępnionych przez Sklep form płatności - płatność przy odbiorze towaru, płatność kartą płatniczą, przelewem PayByNet, przelewem PayU, płatność z serwisu PayPal, tradycyjnym lub internetowym przelewem bankowym lub przekazem gotówkowym na rachunek Sklepu.
  Wybór sposobu płatności decyduje o sposobie, kosztach i czasie jego realizacji.
  • Płatność przy odbiorze należy uiścić Dostawcy gotówką podczas odbioru zamówienia. W przypadku wyboru formy dostawy, innej niż odbiór własny, w koszt dostawy wliczona jest opłata manipulacyjna Dostawcy za obsługę pobrania. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu adresu dostawy, w sposób opisany w mailu potwierdzającym zamówienie.
  • Przelewy PayByNet realizowane są we współpracy z partnerem Sklepu - Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., operatorem usługi PayByNet. Odbiorcą płatności, widocznym na wyciągu bankowym, jest Sklep.
   Potwierdzenie płatności następuje bezpośrednio po dokonaniu płatności.
  • Przelewy PayU i płatność kartą płatniczą realizowane są we współpracy z partnerem Sklepu - PayU S.A. zgodnie z regulaminem PayU.
   Potwierdzenie płatności następuje bezpośrednio po dokonaniu płatności. Odbiorcą płatności, widocznym na wyciągu bankowym, jest PayU S.A.
  • Płatność z serwisu PayPal realizowana jest z portfela płatności lub kartą płatniczą przez serwis PayPal, zgodnie z regulaminem Paypal. Odbiorcą płatności, widocznym na wyciągu bankowym, jest PayPal.
   Potwierdzenie płatności następuje bezpośrednio po dokonaniu płatności.
  • Tradycyjny lub internetowy przelew bankowy Klient dokonuje w oddziale banku lub upoważnionej placówce albo na stronie transakcyjnej banku Klienta. Przekaz gotówkowy Klient dokonuje w upoważnionej placówce. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sklepu.
  Sklep umożliwia również zakup ratalny za pośrednictwem mBank S.A.
  • Klient składa wniosek kredytowy po złożeniu zamówienia z ratalną formą płatności, korzystając z udostępnionego przez Partnera Sklepu systemu składania wniosków,
  • po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Klient opłaca ewentualną zadeklarowaną kwotę wkładu własnego przelewem bankowym na rachunek Sklepu,
  • realizacja zamówienia rozpoczyna się po uzupełnieniu płatności przez Partnera Sklepu, udzielającego kredytu.
  Po negatywnym rozpatrzeniu wniosku kredytowego, Klient może wg uznania anulować zamówienie bądź zmienić formę płatności.
 2. Potwierdzenie płatności przelewem PayByNet, PayU i PayPal następuje bezpośrednio po jej dokonaniu za pomocą automatycznych mechanizmów udostępnionych przez partnerów. Wykorzystanie komunikacji w rozproszonym środowisku internetowym może powodować niezależne od Sklepu i partnera opóźnienie potwierdzenia płatności, a w konsekwencji opóźnienie realizacji zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia nie wynikłe z jego winy.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za treść regulaminów partnerów płatności.
 4. Reklamacje związane z płatnościami należy przekazać droga mailową do Sklepu, który zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ich wyjaśnienia z partnerem.
V. Dostawa i odbiór towaru
 1. Wysyłka towaru następuje po zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem.
 2. Dostawa towaru realizowana jest przez Dostawcę, wybranego w trakcie składania zamówienia, z wykorzystaniem wybranej w trakcie składania zamówienia usługi. Warunki dostawy (w tym podawany przez Sklep czas dostawy) regulują odrębne przepisy Dostawcy.
 3. Podczas odbioru towaru Klient zobowiązuje się sprawdzić, czy opakowanie nie jest naruszone i jego stan nie budzi zastrzeżeń, wskazujących na uszkodzenie towaru podczas transportu.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Klient winien spisać z pracownikiem Dostawcy protokół szkody, zawierający co najmniej datę i godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. Reklamacje należy niezwłocznie zgłosić Dostawcy. Protokół szkody należy przesłać do siedziby Sklepu w terminie 5 dni roboczych od daty jego sporządzenia.
 5. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń lub złożenie reklamacji niezgodnie z powyższymi wymaganiami powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia towaru w transporcie.
VI. Reklamacje i zwroty towaru
 1. Odstąpienie od Umowy
  W okresie 14 dni od daty odebrania towaru Klient ma prawo zrezygnować z zakupu towaru bez podania przyczyny (zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Dz. U. z 2014 r. poz. 827), składając pisemnie lub mailowo na adres Sklepu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
  • Sklep dokona zwrotu opłaconej kwoty zamówienia (ceny towaru łącznie z kosztami dostawy) na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w oświadczeniu od odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu;
  • Warunkiem niezbędnym zwrotu jest dostarczenie przez Klienta (odesłanie na adres Sklepu lub przekazanie osobie upoważnionej przez Sklep) na własny koszt przed upływem w/w terminu nieuszkodzonego sprzętu, wolnego od śladów użycia i w oryginalnym opakowaniu;
  • W przypadku zwrotu towaru, noszącego ślady zużycia wykraczające poza zwykły zarząd, Sklep dokona oceny stopnia zużycia i pomniejszy zwracaną kwotę adekwatnie do stwierdzonego uszczerbku.
 2. Gwarancja
  Sklep udziela gwarancji na zakupiony towar na okres 1 roku.
  • Jeżeli w okresie 1 roku od daty zakupu towar okaże się wadliwy, Klient ma prawo skorzystać w ramach gwarancji z naprawy lub wymiany towaru na nowy wolny od wad. Sklep zobowiązuje się wykonać naprawę lub wymienić towar niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprzętu.
  • Dostawa i zwrot towaru w ramach reklamacji gwarancyjnej dokonywana jest w porozumieniu z Klientem na zlecenie i koszt Sklepu.
 3. Rękojmia
  W okresie 1 roku od daty zakupu Klient ma prawo skorzystać z rękojmi, udzielonej przez Sklep, jeżeli wcześniej naprawiony lub wymienionyw ramach gwarancji towar ponownie okaże się wadliwy i żądać z tego tytułu
  • obniżenia ceny towaru albo
  • odstąpienie od Umowy sprzedaży towaru.
   Odstąpienie następuje na warunkach analogicznych do warunków odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, określonych w VI.1, z tym, że 14.dniowy termin biegnie od daty zgłoszenia chęci odstąpienia przez Klienta, a nie od daty odebrania towaru.
 4. Na podstawie art. 558 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi w przypadku zakupu towaru na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.
VII. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Sklep gromadzi i przetwarza dane osobowe Klienta i informacje o zamawianych produktach, podane przez Klienta w trakcie składania zamówienia, w celu realizacji zamówienia i - poprzez użycie w witrynie Sklepu plików 'cookie' - ułatwienia Klientowi procesu składania zamówienia.
 2. Sklep przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówienia, uzyskaniem opinii Klienta o przedmiocie i realizacji zamówienia, informowaniem o aktualizacjach zamówionego towaru oraz wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Sklepie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości. Nadto dane o Kliencie mogą być wykorzystane przez Sklep w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Sklepu ustalania lub dochodzenia roszczeń lub obronie przed roszczeniami.
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przekazane wybranym przez Klienta w trakcie składania zamówienia partnerom, pośredniczącym w realizacji usług płatniczych lub transportowych. Mogą być również przekazane organom uprawnionym do żądania przekazania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Klient ma prawo wglądu do gromadzonych przez Sklep swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprzez przekazanie żądania na adres mailowy sklepu. Po zrealizowaniu zamówienia zakończonym wystawieniem dokumentu księgowego żądanie usunięcia danych osobowych Klienta może być zrealizowane jedynie w zakresie ograniczonym przepisami prawa podatkowego. W przypadku nienależytego wykonania żądania przez Sklep Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane do realizacji zamówienia.
VIII. Zgody
 1. Klient wyraża zgodę na umieszczenie na urządzeniu, z którego składane jest zamówienie w witrynie Sklepu, plików 'cookie', zawierających informacje, pozwalające na identyfikację w zasobach Sklepu danych zamówienia (zgodnie z ustawą Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16-07-2004 r. Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późniejszymi zmianami). Wyłączenie lub zablokowanie możliwości zapisywania plików 'cookie' uniemożliwia złożenie zamówienia.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie wprowadzonych w trakcie składania lub podanych w zamówieniu danych osobowych w celu jego realizacji (zgodnie z Ustawą z dn.29-08-1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883), w szczególności - o ile zamówienie tego wymaga - na przekazanie danych partnerom, pośredniczącym w płatności za zamówienie lub dostawie zamówionych towarów;
 3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną na podany w zamówieniu adres (zgodnie z Ustawą z dn.18-07-2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204).
IX. Postanowienia końcowe
 1. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością ich właścicieli.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Regulamin, publikowany na stronie Sklepu, obowiązuje od daty publikacji.